Tin Kinh tế - Đời sống 23/12/2021

Đak Song có 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra


Theo báo cáo, đánh giá về thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021 của huyện,  thực hiện theo  Nghị quyết số 26 của HĐND huyện giao, huyện có 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu đạt cao bao gồm : Tổng diện tích giao trồng cây ngắn ngày đạt gần 13.000 héc ta , đạt 101% nghị quyết; Tổng diện tích cây công nghiệp dài ngày 42.107 đạt 101% kế hoạch; sản lượng  Cà phê nhân xô trên 55.900 tấn đạt, trên 100% kế hoạch ;sản lượng hồ tiêu ước đạt trên 32 nghìn tấn , đạt 103% kế hoạch; Thu ngân sách  ước đạt trên 233,7 tỷ đồng đạt, 165,5% kế hoạch… /

Toàn cảnh huyện Đak Song.

Công trình điện gió ở huyện Đak Song

Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong năm huyện cũng có 03 chỉ tiêu không đạt bao gồm Doanh thu bán lẻ hàng hoá 1.763 tỷ đồng/1.922 tỷ đồng, đạt 91,72%NQ; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT: ước thực hiện 83%, đạt 91%NQ; Trồng mới rừng được trên 46,8  ha/50 ha, đạt 93,7%NQ.

Vương Hợp .


Số lượt người xem : Bản in