Tin Chính trị - Xã hội 23/12/2021

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021


Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì.

Các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra. Toàn ngành đã chủ động, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, góp phần cổ vũ, động viên, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân.

Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đảng bộ các cấp được triển khai kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm nghiêm túc, thực chất.

Toàn ngành đã tập trung cao độ chỉ đạo tổ chức, định hướng công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, từ truyền thông đa phương tiện, qua mạng xã hội đến các hình thức cổ động trực quan.

Ngành Tuyên giáo chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, cùng với ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục tuyên truyền, hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ và phấn đấu đạt bằng được các mục tiêu đề ra.

Ngành Tuyên giáo tập trung triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế cần được đẩy mạnh, góp phần xây dựng cơ sở khoa học vững chắc cho việc hoạch định, thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung, phương thức, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng tiếp tục đổi mới, nâng cao; trong đó phải đề cao việc tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu tăng cường chỉ đạo, định hướng, kịp thời chấn chỉnh hoạt động báo chí - xuất bản với phương châm “chủ động thông tin tích cực”, phát huy vai trò trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng chính trị, nhân cách, giá trị sống cao đẹp; giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong xã hội…

Ngành chủ động nắm tình hình, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế và an sinh xã hội; kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết, xử lý các vấn đề bất hợp lý, cản trở quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực phù hợp với yêu cầu. 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Tin, ảnh: Phan Tân

Nguồn: Báo Đắk Nông điện tử


Số lượt người xem : Bản in