21/10/2020
 
Thông báo Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2020 (05/10/2020)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (17/09/2020)

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Đắk Song (03/09/2020)

Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 25 08 2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quán lý của Sở Tư pháp (26/08/2020)

Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu thầu thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Cổng dịch vụ công của tỉnh (20/08/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp