23/04/2019
 
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 03 tháng đầu năm 2019 tỉnh Đắk Nông (22/04/2019)

QĐ về việc Phê duyệt quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã (09/04/2019)

QĐ phê duyệt Quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tại Một cửa điện tử (09/04/2019)

QĐ về việc phê duyệt Quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Sở nội vụ thực hiện tại 1 cửa điện tử (09/04/2019)

QĐ phê duyệt Quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (09/04/2019)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp