21/10/2020
 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (17/09/2020)

Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 25 08 2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản tài viên và Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền quán lý của Sở Tư pháp (26/08/2020)

Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu thầu thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Cổng dịch vụ công của tỉnh (20/08/2020)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (17/07/2020)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương (17/07/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp