17/08/2022
 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (27/07/2022)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (10/06/2022)

Về việc cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (09/12/2021)

Quyết định Ban hành Hướng dẫn cấp, sửa đổi, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông (02/12/2021)

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bõ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (05/11/2021)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp