1. Ủy ban nhân dân thị trấn Đức An

 

 

Nguyễn Phước Thiện

Chủ tịch

Vũ Văn Dũng

Phó Chủ tịch

Trần Văn Thủy

Phó Chủ tịch

 

2. Ủy ban nhân dân xã Nam Bình

Vũ Ngọc Dương

Chủ tịch

Huỳnh Tiến Lập

Phó Chủ tịch

Đoàn Văn Tài

Phó Chủ tịch

 

3. Ủy ban nhân dân xã Thuận Hà

Trần Công Nhất

Chủ tịch

Trần Thị Tuyết Mai

Phó Chủ tịch

Nguyễn Minh Tiền

Phó Chủ tịch

 

4. Ủy ban nhân dân xã Thuận Hạnh

Đoàn Thị Tốt

Chủ tịch

Nguyễn Văn Tuân

Phó Chủ tịch

Trần Duy Triệu

Phó Chủ tịch

 

5. Ủy ban nhân dân xã Nâm N’Jang

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đức Anh

Chủ tịch

Nông Văn Cường

Phó Chủ tịch

Phạm Quang Nam

Phó Chủ tịch

 

6. Ủy ban nhân dân xã Đắk N’Drung

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểu Khánh Rin

Chủ tịch

Trần Thị Hà Giang

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Khương

Phó Chủ tịch

 

7. Ủy ban nhân dân xã Đắk Hòa

Trần Văn Được

Chủ tịch

Phạm Ngọc Công

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Chủ tịch

 

8. Ủy ban nhân dân xã Đắk Môl

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Tiến Hưng

Chủ tịch

Trần Thị Kim Anh

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Giảng

Phó Chủ tịch

 

9. Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đô

Chủ tịch

Nguyễn Văn Ngọc

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Trình

Phó Chủ tịch