Lãnh đạo cơ quan 28/07/2022
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan


 

 

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

 

Đ/c: K’ Thanh

Chủ tịch HĐND huyện

Đang cập nhập

Đ/c: Thị Trãi

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Sinh năm: 1981 - Giới tính: Nữ

Quê quán: Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không.

Chức vụ: P.Chủ tịch HĐND huyện Đăk Song.

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Đ/c: Ngô Đức Trọng

Chủ tịch UBND huyện

 

Đang cập nhập

 

 

Đ/c: Nguyễn Ngọc Thân

Phó Chủ tịch UBND huyện

Sinh năm: 1969 - Giới tính: Nam

Quê quán: xã Mỹ Châu - huyện Phù Mỹ – tỉnh Bình Định.

Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không.

Chức vụ: HUV – P.Chủ tịch UBND huyện Đăk Song.

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Đ/c: Võ Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

Sinh năm: 1976 - Giới tính: Nam

Quê quán: Đang cập nhập

Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không.

Chức vụ: P.Chủ tịch UBND huyện Đăk Song.

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đang cập nhập

Lý luận chính trị: Đang cập nhập

Quản lý nhà nước: Đang cập nhập

 

Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND huyện Đắk Song, nhiệm kỳ 2021- 2026 theo Quyết định 678/QĐ-UBND ngày 21/06/2022 của UBND huyện.

1. Ông Ngô Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện.

a. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

b. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Chiến lược, quy hoạch chung, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của huyện; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; kế hoạch vốn đầu tư, ngân sách, tài chính; quy hoạch đô thị và nông thôn; quyết định các chủ trương chính sách lớn, quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

- Công tác Nội chính, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác Tư pháp; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc lĩnh vực kinh tế, đối ngoại.

- Công tác Nội vụ (trừ các nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Chủ tịch); Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản lý địa giới hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính.

- Lĩnh vực thông tin (trừ các nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Chủ tịch); báo chí; chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; chủ trì tổ chức tiếp công dân.

c. Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện.

d. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil – Đắk Song, Chi cục Thống kê khu vực Đắk Mil – Đắk Song, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất.

 đ. Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của pháp luật và thuộc lĩnh vực phụ trách.

 

2. Ông Võ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện.

a. Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, thay mặt Chủ tịch chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng.

b. Giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thuộc các lĩnh vực công tác: Quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; giao thông vận tải; khoa học, công nghệ; công thương; phòng chống cháy nổ; điện lực; công nghiệp, xây dựng; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể; thương mại, dịch vụ; ngân hàng, tín dụng; quản lý thị trường; thống kê; nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, phòng chống dịch bệnh, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và ký các văn bản, kết luận giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công; phụ trách công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án, công trình trên địa bàn huyện; cải cách hành chính (một cửa, một cửa liên thông).

Được Chủ tịch giao quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các quyết định cưỡng chế vi phạm hành chính, các quyết định thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách.

Được ủy quyền là người phát ngôn của UBND huyện.

c. Giúp Chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các Ban của Hội đồng nhân dân huyện; Ban Tổ chức Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; Hội Nông dân huyện; các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực được phân công.

d. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; Chi cục thi hành án dân sự huyện, và các cơ quan, đơn vị khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

đ. Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của pháp luật và thuộc lĩnh vực phụ trách…

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

 

3. Ông Nguyễn Ngọc Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện.

a. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo; văn hóa, du lịch; thể dục, thể thao; thông tin, truyền thông; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; công tác vì sự tiến bộ của của phụ nữ; công tác thanh niên; công tác văn thư, lưu trữ; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững; dạy nghề và nguồn nhân lực; bảo hiểm xã hội, chính sách xã hội, nhà ở; công tác dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ vì an ninh Tổ quốc; các vấn đề về nhân quyền; tổ chức hội; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và ký các văn bản, kết luận giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

Được Chủ tịch giao quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các quyết định cưỡng chế vi phạm hành chính, các quyết định thực hiện các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách.

b. Giúp Chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; các Tổ chức chính trị - xã Hội (trừ Hội Nông dân).

c. Giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi và chỉ đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Y tế, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, phòng Dân tộc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Bảo hiểm xã hội huyện và các Hội (Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Luật gia, Hội Đông y, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin) và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

d. Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của pháp luật và thuộc lĩnh vực phụ trách…

đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

Được ủy quyền là người phát ngôn của UBND huyện.

 


 
    Xem tiếp