Lịch làm việc của lãnh đạo 13/12/2016

Lịch công tác tuần (Từ 12/12/2016 đến 17/12/2016)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày  12/12/2016 đến ngày 17/12/2016)<o:p></o:p>

Thứ ngày<o:p></o:p>

Thời gian<o:p></o:p>

Nội dung<o:p></o:p>

Địa điểm<o:p></o:p>

Thành phần<o:p></o:p>

tham dự<o:p></o:p>

Xe phục vụ<o:p></o:p>

Thứ Hai <o:p></o:p>

9h00<o:p></o:p>

Giao ban Lãnh đạo UBND huyện<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 2<o:p></o:p>

Tập thể lãnh đạo UBND<o:p></o:p>

 

14h00<o:p></o:p>

Họp phiên họp thứ 7 của TT HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 01<o:p></o:p>

TT HĐND<o:p></o:p>

Đ/c N. Văn Phò<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

 

14h00<o:p></o:p>

Gặp gỡ, đối thoại liên quan đến nội dung ông Trần Văn Long đề nghị giải quyết việc bà Phan Tuyến Trinh lấn chiếm đất của gia đình ông<o:p></o:p>

Phòng tiếp công dân<o:p></o:p>

Đ/c Lê Viết Sinh<o:p></o:p>

PCt – UBND<o:p></o:p>

Thanh Tra<o:p></o:p>

Tài nguyên &MT<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba<o:p></o:p>

 

8h00<o:p></o:p>

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2016<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 01<o:p></o:p>

Ban chấp hành Đảng bộ CQCQ<o:p></o:p>

 

8h00 3 ngày<o:p></o:p>

Tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021<o:p></o:p>

Trung tâm Hội nghị tỉnh<o:p></o:p>

Đ/c N. Xuân Thanh<o:p></o:p>

Ct - UBND<o:p></o:p>

0170<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư <o:p></o:p>

1 ngày<o:p></o:p>

Tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021<o:p></o:p>

Trung tâm Hội nghị tỉnh<o:p></o:p>

Đ/c N. Xuân Thanh<o:p></o:p>

Ct - UBND<o:p></o:p>

0170<o:p></o:p>

7h30<o:p></o:p>

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2016 xã Đắk Môl<o:p></o:p>

Xã Đắk Môl<o:p></o:p>

Đ/c N. Ngọc Thân PCt – UBND<o:p></o:p>

Phụ trách địa bàn<o:p></o:p>

 

9h30 1 ngày<o:p></o:p>

Khảo sát hỗ trợ đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn huyện<o:p></o:p>

Phòng họp tầng 01<o:p></o:p>

Đ/c N. Văn Phò<o:p></o:p>

PCt - UBND<o:p></o:p>

 

8h00<o:p></o:p>

Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đắk Song<o:p></o:p>

Sơt tài nguyên và Môi trường<o:p></o:p>

Đ/c Lê Viết Sinh<o:p></o:p>

PCT - UBND<o:p></o:p>

Thành viên Hội đồng<o:p></o:p>

0088<o:p></o:p>

Thứ Năm <o:p></o:p>

7h30 1 ngày<o:p></o:p>

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT – XH, quốc phòng, an ninh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017<o:p></o:p>

Hội trường tầng 3<o:p></o:p>

Tập thể LĐ UBND<o:p></o:p>

 

1 ngày<o:p></o:p>

Tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021<o:p></o:p>

Trung tâm Hội nghị tỉnh<o:p></o:p>

Đ/c N. Xuân Thanh<o:p></o:p>

Ct - UBND<o:p></o:p>

0170<o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu <o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy <o:p></o:p>

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem : Bản in