Lịch làm việc của lãnh đạo 13-12-2016 09:05:28

Lịch công tác tuần (Từ 12/12/2016 đến 17/12/2016)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày  12/12/2016 đến ngày 17/12/2016)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

tham dự

Xe phục vụ

Thứ Hai

9h00

Giao ban Lãnh đạo UBND huyện

Phòng họp tầng 2

Tập thể lãnh đạo UBND

 

14h00

Họp phiên họp thứ 7 của TT HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phòng họp tầng 01

TT HĐND

Đ/c N. Văn Phò

PCt - UBND

 

14h00

Gặp gỡ, đối thoại liên quan đến nội dung ông Trần Văn Long đề nghị giải quyết việc bà Phan Tuyến Trinh lấn chiếm đất của gia đình ông

Phòng tiếp công dân

Đ/c Lê Viết Sinh

PCt – UBND

Thanh Tra

Tài nguyên &MT

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

 

8h00

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2016

Phòng họp tầng 01

Ban chấp hành Đảng bộ CQCQ

 

8h00 3 ngày

Tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trung tâm Hội nghị tỉnh

Đ/c N. Xuân Thanh

Ct - UBND

0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

1 ngày

Tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trung tâm Hội nghị tỉnh

Đ/c N. Xuân Thanh

Ct - UBND

0170

7h30

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2016 xã Đắk Môl

Xã Đắk Môl

Đ/c N. Ngọc Thân PCt – UBND

Phụ trách địa bàn

 

9h30 1 ngày

Khảo sát hỗ trợ đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn huyện

Phòng họp tầng 01

Đ/c N. Văn Phò

PCt - UBND

 

8h00

Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đắk Song

Sơt tài nguyên và Môi trường

Đ/c Lê Viết Sinh

PCT - UBND

Thành viên Hội đồng

0088

Thứ Năm

7h30 1 ngày

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT – XH, quốc phòng, an ninh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Hội trường tầng 3

Tập thể LĐ UBND

 

1 ngày

Tham dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trung tâm Hội nghị tỉnh

Đ/c N. Xuân Thanh

Ct - UBND

0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: Bản in