Tin Văn hóa - Du lịch 19/05/2018

Ngày 19/5/2018 UBND huyện Đăk Song tổ chức phát động “Tết trồng cầy đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngày 19/5/2018 UBND huyện Đăk Song tổ chức phát động “Tết trồng cầy đời đời nhớ ơn Bác Hồ”


Đất nước ta đã bước vào nhiều mùa xuân mới kể từ ngày Bác đi xa, nhưng Tết trồng cây của Bác vẫn còn nguyên giá trị và đã đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành truyền thống tốt đẹp được nhân dân ta gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam.<o:p></o:p>

Từ lời dạy của Người, phong trào trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, toàn dân ta ra sức hưởng ứng.<o:p></o:p>

Bằng hành động cụ thể Ngày 19/5/2018 UBND huyện Đăk Song tổ chức phát động “Tết trồng cầy đời đời nhớ ơn Bác Hồ”