Ý kiến chỉ đạo phản hồi 25/11/2016

Phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025


UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Quyết định số 1965/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện có hiệu quả Chương trình này.

Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực CNTT nhằm bảo đảm đủ số lượng, chất lượng nhân lực CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Nâng cao trình độ quản lý, áp dụng CNTT cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều hành, chuyên viên tác nghiệp trong chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh.

Tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đào tạo kỹ năng cơ bản sử dụng máy tính, truy cập, khai thác thông tin trên Internet, các ứng dụng trên cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, dịch vụ công trực tuyến cho người dân, để khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tiếp cung cấp cho người dân, từng bước xây dựng công dân điện tử…

Hoài An

Nguồn “Đắk Nông Điện tử”


Số lượt người xem: Bản in