Tin An ninh - Trật tự 08/01/2020

Chủ động tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông có Công văn số 6246/UBND-KGVX về thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025.


Theo đó, các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn chủ động tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh chủ động lồng ghép công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em vào các nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động, phong trào của mình. Sở Lao động, Thương binh-Xã hội chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, trong giai đoạn 2020-2025, phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi.

Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp được củng cố và phát triển ở tất cả các tỉnh, thành phố.

Phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục và người học; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi phát hiện người học bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục.

100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường năng lực y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. 100% cán bộ công an làm công tác điều tra về các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em; 40% các tỉnh, thành phố thành lập Phòng điều tra thân thiện với trẻ em.

Mạnh Hùng

http://baodaknong.org.vn/an-ninh-trat-tu/chu-dong-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-bao-luc-xam-hai-tre-em-giai-doan-2020-2025-76445.html


Số lượt người xem : Bản in