Thông báo 31-05-2018 13:49:52

Thông báo chấm dứt thụ lý, xem xét giải quyết kiếu kiện hành chính bà: Trương Thị Nhịn

Thông báo chấm dứt thụ lý, xem xét giải quyết kiếu kiện hành chính bà: Trương Thị Nhịn