Th.tin chỉ đạo 18/01/2019
 
QĐ công bố danh mục thủ tục mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH,TT và DL tỉnh Đắk Nông (14/01/2019)

QĐ công bố DM TTHC mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) vốn vay hỗ trợ ưu đãi (14/01/2019)
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông
QĐ về việc công bố Dm TTHC mới ban hành/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết Sở VH,TTDL (10/01/2019)

QĐ về việc ban hành quy trình giải quyết TTHC một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở LĐTBXH (09/01/2019)

Qđ Về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn trên huyện Đắk Song (02/01/2019)
Quyết định Về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đắk Song

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp