Chuyên mục CCHC 22/01/2020
 
Cổng Dịch vụ công Quốc gia tạo thuận lợi về thủ tục hành chính 17/12/2019
Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 16/12/2019
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính 15/11/2019
36 TTHC được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã 15/11/2019
Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 06/11/2019

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp