Chuyên mục CCHC 31/03/2020
 
Quyết định về việc kiện toàn danh sách công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song 23/03/2020
Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 13/02/2020
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 07/02/2020
Cổng Dịch vụ công Quốc gia tạo thuận lợi về thủ tục hành chính 17/12/2019
Tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 16/12/2019

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp