Chuyên mục CCHC 29/10/2020
 
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính điện tử lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/04/2020
Quyết định ề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, lĩnh vực In và lĩnh vực Phát hành xuất bản phẩm thuộc chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 22/04/2020
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dạy nghề; Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 17/04/2020
Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 13/04/2020
Quyết định về việc kiện toàn danh sách công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song 23/03/2020

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp