Tình hình TCD và giải quyết đơn thư | UBND xã Đắk N’Drung 05/08/2020
 
Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị phòng, chống tham nhũng tháng 06 đầu năm 2020 (12/06/2020)

Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị phòng, chống tham nhũng từ ngày 11/5 đến ngày 09 06 2020 (11/06/2020)

Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị phòng, chống tham nhũng quý II năm 2020 (11/06/2020)

Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phản ánh, kiếu nghị phòng, chống tham nhũng từ ngày 11/04 đến ngày 11/05/2020 (14/05/2020)

Báo cáo Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị phòng chống tham nhũng từ ngày 09/03 đến ngày 09/04 2020 (10/04/2020)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp