Kết quả tiếp dân 18/01/2019
 
Báo Cáo công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại,tố cáo,phản ánh của TT Đức An (12/09/2018)

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu nắm 2018 tại xã Thuận Hạnh (11/09/2018)

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư 09 tháng năm 2018 tại UBND xã Nam Bình (09/09/2018)
Từ ngày 01/01/2018 đền ngày 09/09/2018
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư tháng 09 năm 2018 UBND xã Nam Bình (09/09/2018)
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 09/09/2018
Quyết định về việc đình chỉ kiếu nại của ông Đỗ Hoàng Suất vợ là bà Nguyễn Thị Hồng (31/08/2018)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp