Kết quả tiếp dân
 
Thông báo Kết luận của CT UBND huyện Đăk Song về việc giải quyết khiếu kiện của bà Phạm Thị Thành tại buổi tiếp công dân ngày 10-10-2017 (13-10-2017)

Thông báo: Trả lời đơn của Bà Đoàn Thị Hiên, xã Thuận Hà, huyện Đăk Song (03-07-2017)

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Viết Sinh PCT UBND huyện Đăk Song về việc giải quyết khiếu kiện của bà Nguyễn Thị Đông tại buổi tiếp công dân ngày 20-4-2017 (20-04-2017)

Thông báo kết luận về việc giải quyết các nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hòa trú tại TDP2, thị trấn Đức An tại buổi đối thoại ngày 28-3-2017 (05-04-2017)

Thông báo của đồng chí PCT UBND huyện Đăk Song về việc giải quyết khiếu kiện của bà Nguyễn Thị Thuận tại buổi tiếp công dân ngày 20-02-2017 (03-03-2017 08:17:41)

    TIN ĐÃ ĐƯA


    Xem tiếp