TCD cấp xã&thị trấn 18/01/2019
 
Bc Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 10 xã Đắk Hòa 14/10/2018
Bc Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 10 của UBND xã Thuận Hà 14/10/2018
Bc Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của UBND thị trấn Đức An 11/10/2018
Tổng hợp kết quả Tiếp công dân của UBND xã Trường Xuân từ ngày 10/09/2018 đến 10/10/2018 11/10/2018
Tổng hợp kết quả Tiếp công dân của UBND xã Nâm N'Jang từ ngày 10/09/2018 đến 10/10/2018 11/10/2018

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp