Ý kiến chỉ đạo phản hồi 22/05/2018

Trả lời đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần Cấp nướ và PTĐT Đăk Nông

UBND huyện Đăk Song ban hành Văn bản số 63/UBND-TTr ngày 22/5/2018 về việc trả lời đơn kiến nghị viejc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Đăk Song