A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2023

Khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nhằm phát huy vai trò giám sát, kịp thời nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp các dịch vụ hành chính công và việc thực thi công vụ của công chức, viên chức; UBND huyện Đắk Song kính đề nghị quý tổ chức, cá nhân phối hợp cho ý kiến khảo sát mức độ hài lòng đối với các dịch vụ công và việc thực thi công vụ của UBND huyện Đắk Song. 

Cách 1. Truy cập chuyên mục Cải cách hành chính trên Trang Thông tin điện tử UBND huyện Đắk Song tại địa chỉ: http://daksong.daknong.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh và tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrA6ESPTnXsSHJmUX3jyRhaN5_LXlVwfVC6l8lGoP9rvVovw/viewform

Cách 2. Đánh giá trực tiếp vào Phiếu khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ công, thực thi công vụ của công chức, viên chức của UBND huyện Đắk Song.


Tập tin đính kèm