A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông

việc sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 26/3/2016; Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tương ứng tại Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông