A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phê duyệt 04 vị trí xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động

Ngày 15/6/2023, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến ký Quyết định số 730/QĐ-UBND phê duyệt danh mục vị trí đầu tư xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 (đợt 1), cụ thể:

Anh-tin-bai

 

Nguồn vốn: Nguồn kinh phí của doanh nghiệp viễn thông tự đảm bảo thực hiện.

Tổ chức thực hiện:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa có liên quan rà soát, kiểm tra khu vực xây dựng, loại trạm, chiều cao cột ăngten của các trạm thu, phát sóng thông tin di động để hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dựng, lắp đặt trạm đảm bảo đúng theo đúng các quy định của pháp luật; Thanh tra, kiểm tra việc kiểm định thiết bị theo quy định hiện hành về công trình viễn thông bắt buộc kiểm định và việc quản lý, vận hành các trạm thu, phát sóng thông tin di động đúng theo các quy định của pháp luật, …

Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể về trình tự đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, chất lượng công trình xây dựng của các các trạm thu, phát sóng thông tin di động được quy định tại Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và các quy định khác có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng của các các trạm thu, phát sóng thông tin di động bảo đảm đúng theo các quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông hoàn thiện các thủ tục đất đai đảo bảo đúng theo các quy định của pháp luật.

UBND các huyện: Tuy Đức, Đắk Glong, Đắk Song căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông các thủ tục có liên quan về việc xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, hoàn thiện hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số phù hợp với quy hoạch của địa phương và đảm bảo theo các quy định của pháp luật; tổ chức quản lý trật tự đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động theo đúng quy định phân cấp tại Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và đảm bảo đúng quy định pháp luật khác có liên quan.

Doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai và Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Thực hiện thủ tục về xây dựng tại Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp giấy phép xây trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; chủ động phối hợp với Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa rà soát, thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự có liên quan, tuân thủ các quy định về xây dựng và kiểm định chất lượng công trình, đảm bảo trật tự cảnh quản đô thị theo các quy định khi tiến hành đầu tư xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo danh sách các vị trí, độ cao được phê duyệt tại Quyết định này. Tiến hành kiểm định thiết bị Viễn thông trước khi đưa vào sử dụng theo quy định hiện hành; …

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông