A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc giải thể Phòng Y tế huyện Đắk Song; chuyển chức năng, nhiệm vụ vào Văn phòng HĐND và UBND huyện quản lý.