• :
  • :
Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 12 năm 2022 trên địa bàn xã Trường Xuân.

Báo cáo Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 12 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong kỳ tiếp theo trên địa bàn xã Trường Xuân