image banner
QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định này Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hóa chất thuộc thấm quyền quản lý của Sở Công Thương.

 Tập tin đính kèm 

Tin liên quan
ipv6 ready