image banner
ĐẮK NÔNG: CÔNG BỐ KẾT QUẢ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH - NĂM 2022
Đổi với các sở, ban, ngành: có 02 cơ quan xếp hạng ở mức “TỐT” là Sở TT&TT và Thanh tra tỉnh, các đơn vị còn lại xếp mức hạng khá và trung bình trong tổng số 19 sở, ban, ngành được đánh giá, xếp hạng.
Anh-tin-bai
 

Đối với cấp huyện: Đắk Song là huyện được xếp loại “KHÁ” cao nhất trong 8 huyện, thành phố, các huyện còn lại xếp loại “trung bình”.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số mức độ chuyển đổi số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời rút kinh nghiệm để triển khai xác định chỉ số đánh giá chuyển đổi số các năm tiếp theo được tốt hơn, phát huy vai trò tích cực của chỉ sổ mức độ chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; UBND tỉnh yêu cầu Thủ tưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa khẩn trương triển khai nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tăng cường chỉ đạo, điều hành việc triển khai Chuyển đổi số theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tinh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2022 của Tỉnh ủy.

2. Tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền về kết quả chỉ số mức độ chuyển đổi sổ năm 2022 trong phạm vi đon vị mình để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác chuyển đổi số và xác định Chỉ số mức độ chuyền đổi số. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả đánh giá chuyển đổi số năm 2022 để tìm ra nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc trong việc cải thiện nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, biện pháp cần thiết để phát huy những tiêu chí có điểm số cao, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những tiêu chí đạt điểm thấp.

3. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lân thứ tư tại tinh Đắk Nông; nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông

 
ipv6 ready