Tra cứu Thủ tục Hành chính
 
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
GD Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Giáo dục - Đào tạo Tải
GD Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục - Đào tạo Tải
GD Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục - Đào tạo Tải
GD Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp THCS Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục - Đào tạo Tải
GD_Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục - Đào tạo Tải