image banner
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Đắk Song

Tin liên quan
1 2 
ipv6 ready