image banner
Hội nghị sơ kết hoạt động các Ban chỉ đạo: Phòng chống dịch bệnh ở người và an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại thuốc lá 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 2024

Giấy mời  tổ hội nghị sơ kết hoạt động các Ban chỉ đạo: An toàn thực phẩm và phòng chống tác hại thuốc lá: phòng chống dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe nhân dân 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

KẾ HOẠCH Sơ kết công tác hoạt động các Ban chỉ đạo: Phòng chống dịch bệnh; An toàn thực phẩm và phòng chống tác hại thuốc lá; Chăm sóc sức khỏe nhân dân 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

1.  CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị sơ kết hoạt động các Ban chỉ đạo: Phòng chống dịch bệnh ở người và an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại thuốc lá 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 2024

2. QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá huyện Đắk Song

3. QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk Song

4. QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk Song

5. QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm, Phòng chống tác hại thuốc lá huyện

6. BÁO CÁO Kết quả hoạt động công tác phòng, chống dịch bệnh 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

7. BÁO CÁO Công tác an toàn thực phẩm 6 tháng năm 2024

8. QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm, Phòng chống tác hại thuốc lá huyện Đắk Song

ipv6 ready