image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thông tin liên lạc

LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐẮK SONG:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1

K' Thanh

Chủ tịch HĐND

0905013232

Đang cập nhập

2

Thị Trãi

Phó Chủ tịch HĐND

0979437867

trait.daksong@daknong.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Ngô Đức Trọng

Chủ tịch UBND

0914122420

trongnd.daksong@daknong.gov.vn

2

Võ Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

0913468239

tuanvq.daksong@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Thân

Phó Chủ tịch UBND

0975616768

thannn.daksong@daknong.gov.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CBCC:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I. Văn phòng HĐND&UBND huyện

1

Trần Thanh Nghiêm

Chánh Văn phòng

0979 777 467

nghiemtt.daksong@daknong.gov.vn

2

Phùng Như Khương

Phó Chánh Văn phòng

0943 710 767

khuongpn.daksong@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Vũ Ân

Phó Chánh Văn phòng

0943 446 779

annv.daksong@daknong.gov.vn

4

Lê Văn Hà

Phó Chánh Văn phòng

0913 468 272

halv.daksong@daknong.gov.vn

5

Phạm Văn Tuân

Phó Chánh Văn phòng

0987707379

tuanpv.daksong@daknong.gov.vn

II. Phòng Nội vụ

1

Nguyễn Nam Thắng

Trưởng phòng

0778 557 099

thangnn.daksong@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Phương

Phó Trưởng phòng

0988 822 636

phuongnh.daksong@daknong.gov.vn

3

Lê Nguyên Thị Trúc Ly

Phó Trưởng phòng

078309499

lylntt.daksong@daknong.gov.vn

III. Phòng Tài chính – Kế hoạch

1

Nguyễn Phước Thiện

Trưởng phòng

0914587666

thiennp.daksong@daknong.gov.vn

2

Trần Thị Xanh

Phó Trưởng phòng

0944 082 929

xanhtt.daksong@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Đức

Phó Trưởng phòng

0975683833

ducnx.daksong@daknong.gov.vn

V. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

1

Bùi Ngọc

Trưởng phòng

0984 451 452

ngocb.daksong@daknong.gov.vn

2

Hồ Thị Thu Uyển

Phó Trưởng phòng

0968 389 957

uyenhtt.daksong@daknong.gov.vn

3

Trần Bảo Lâm

Phó Trưởng phòng

0943 046 445

lamtb.daksong@daknong.gov.vn

VI. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Mai Trần Anh

Trưởng phòng

0985 334 479

anhmt.daksong@daknong.gov.vn

2

Bùi Tuấn Khang

Phó Trưởng phòng

0973 433 244

khangbt.daksong@daknong.gov.vn

 3 Đỗ Thành Đạo Phó Trưởng phòng0849277979 daodt.daksong@daknong.gov.vn 

VII. Phòng Văn hóa và Thông tin

1

Vũ Duy Giang

Trưởng phòng

0942 061 656

giangvd.daksong@daknong.gov.vn

VIII. Phòng Tư Pháp

1

Phạm Văn Quang

Trưởng Phòng

0984 927 777

quangpv.daksong@daknong.gov.vn

2

Đinh Cao Cường

Phó Trưởng phòng

988376679

cuongdc.daksong@daknong.gov.vn

IX. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1

Lê Hoàng Vinh

Trưởng phòng

0972 721 609

vinhlh.daksong@daknong.gov.vn

 2 Đinh Văn Nam Phó Trưởng phòng 0986524524 namdv.daksong@daknong.gov.vn

X. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

1

Mai Xuân Quang

Trưởng phòng

0942 494 979

quangmx.daksong@daknong.gov.vn

2

Phan Văn Trường

Phó Trưởng phòng

0919058847

truongpv.daksong@daknong.gov.vn

3

Huỳnh Tiến Lập

Phó Trưởng phòng

0916041981

lapht.daksong@daknong.gov.vn

XI. Thanh tra huyện

1

Huỳnh Tân Tuấn

Chánh Thanh tra

0886 656 566

l.daksong@daknong.gov.vn

2

Lê Thị Hà Thanh

Phó Chánh Thanh tra

0929794879

thanhlth.daksong@daknong.gov.vn

XII. Phòng Tài nguyên và Môi trường

1

Đồng Văn Giáp

Trưởng phòng

0934 712 312

giapdv.daksong@daknong.gov.vn

2

Đỗ Thị Hà

Phó Trưởng phòng

0915 813 884

hadt.daksong@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Bá Hà

Phó Trưởng phòng

0965757676

hanb.daksong@daknong.gov.vn

XIII. Phòng Dân tộc

1

Phạm Đức Bảy

Trưởng phòng

0976717313

baypd.daksong@daknong.gov.vn

2

Điểu Gron

Phó Trưởng phòng

0978 480 779

grond.daksong@daknong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

 1Đặng Thế TùngGiámđốc 0935 342 655 tungdt.daksong@daknong.gov.vn

2

Mai Quốc Nhàn

Phó Giám đốc

0942 002 444

nhanmq.daksong@daknong.gov.vn

3

Cao Thị Thanh Xuân

Phó Giám đốc

0989245666

xuanctt.aksong@daknong.gov.vn

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

1

Trần Ngọc Thủy

Giám đốc

0972963645

thuytn.daksong@daknong.gov.vn

 2 Hoàng Trung Kiên Phó Giám đốc 0983470108kienht.daksong@daknong.gov.vn 

ipv6 ready