Thông tin liên lạc 14/04/2022


LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐẮK SONG:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1

Thị Trãi

Phó Chủ tịch HĐND

0979437867

Đang cập nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Nguyễn Văn Phò

Chủ tịch UBND

0914018566

phonv.daksong@daknong.gov.vn

2 Võ Quốc Tuấn Phó Chủ tịch UBND 0913468239 tuanvq.daksong@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Thân

Phó Chủ tịch UBND

0975616768

thannn.daksong@daknong.gov.vn


THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CBCC:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I. Văn phòng HĐND&UBND huyện

1

Huỳnh Tấn Tuấn

Chánh Văn phòng

0983 142 566

tuanht.daksong@daknong.gov.vn

2

Phùng Như Khương

Phó Chánh Văn phòng

0943 710 767

khuongpn.daksong@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Vũ Ân

Phó Chánh Văn phòng

0943 446 779

annv.daksong@daknong.gov.vn

II. Phòng Nội vụ

1

Nguyễn Nam Thắng

Trưởng phòng

0778 557 099

Đang cập nhập

2

Nguyễn Hữu Phương

Phó Trưởng phòng

0988 822 636

phuongnh.daksong@daknong.gov.vn

III. Phòng Tài chính – Kế hoạch

1

Trần Thanh Nghiêm

Trưởng phòng

0979 777 467

nghiemtt.daksong@daknong.gov.vn

2

Trần Thị Xanh

Phó Trưởng phòng

0944 082 929

xanhtt.daksong@daknong.gov.vn

IV. Phòng Y tế

1

Lê Văn Hà

Trưởng phòng

0913 468 272

halv.daksong@daknong.gov.vn

V. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

1

Bùi Ngọc

Trưởng phòng

0984 451 452

ngocb.daksong@daknong.gov.vn

2

Hồ Thị Thu Uyển

Phó Trưởng phòng

0968 389 957

Đang cập nhập

VI. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Nguyễn Thị Hương

Trưởng phòng

0905 856 689

huongnt.daksong@daknong.gov.vn

2

Bùi Tuấn Khang

Phó Trưởng phòng

0973 433 244

khangbt.daksong@daknong.gov.vn

VII. Phòng Văn hóa và Thông tin

1

Nguyễn Thị Triều Châu

Phó Trưởng phòng

0942 061 656

chauntt.daksong@daknong.gov.vn

VIII. Phòng Tư Pháp

1

Nguyễn Lê Giang

Trưởng Phòng

0984 927 777

giangnl.daksong@daknong.gov.vn

IX. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

1

Lê Hoàng Vinh

Trưởng phòng

0972 721 609

vinhlh.daksong@daknong.gov.vn

2

Trần Ngọc Thủy

Phó Trưởng phòng

0972 963 645

thuytn.daksong@daknong.gov.vn

3

Nguyễn Văn Đô

Phó Trưởng phòng

0972 582 566

donv.daksong@daknong.gov.vn

X. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

1

Vũ Đình Trung

Trưởng phòng

0912 181 179

trungvd.daksong@ daknong.gov.vn

2

Mai Xuân Quang

Phó Trưởng phòng

0942 494 979

quangmx.daksong @daknong.gov.vn

XI. Thanh tra huyện

1

Trần Bảo Lâm

Chánh Thanh tra

0943 046 445

lamtb.daksong@daknong.gov.vn

2

Đặng Thế Tùng

Phó Chánh Thanh tra

0935 342 655

tungdt.daksong@daknong.gov.vn

XII. Phòng Tài nguyên và Môi trường

1

 

Trưởng phòng

   

2

Đồng Văn Giáp

Phó Trưởng phòng

0934 712 312

giapdv.daksong@daknong.gov.vn

3

Đỗ Thị Hà

Phó Trưởng phòng

0915 813 884

hadt.daksong@daknong.gov.vn

XIII. Phòng Dân tộc

1

RCom Tơ Guan

Phó Trưởng phòng

0972 693 802

guanrt.daksong@daknong.gov.vn

2

Điểu Gron

Phó Trưởng phòng

0978 480 779

Đang cập nhập

 

Bộ phận Tiếp nhân và Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 – Thị trấn Đức An – Huyện Đắk Song – Tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 0261.3710424

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

1

Huỳnh Tấn Tuấn

Chánh văn phòng -Tổ trưởng

0983 142 566

tuanht.daksong@daknong.gov.vn

2

Trần Thị Tiên

Nhân viên

0944 446 556


tientt.daksong@daknong.gov.vn

3

Trần Thị Trà

Nhân viên

0967 530 505

Đang cập nhập

4

Nguyễn Hoàng Long

Nhân viên

0974 689 467

longngh.daksong@daknong.gov.vn

5

Nguyễn Duy Hưng

Nhân viên

…….

Đang cập nhập

 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

1

Mai Quốc Nhàn

 

0942 002 444

nhanmq.daksong@daknong.gov.vn

 

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

1

Lê Thị Hằng

Giám đốc

0915 813 729

hanglt.daksong@daknong.gov.vn

 


 
    Xem tiếp