image banner
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Ngày 28/6/2024, tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện Đắk Song đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu huyện Đắk Song, đồng chí Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị, lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ trì tại điểm cầu cấp xã.

(Đồng chí Nguyễn Ngọc Thân - HUV, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị tại điểm cầu huyện)

Hội nghị trực tuyến đã đưa ra những điểm mới của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ so với Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

ipv6 ready