image banner
Tháng 6/2023 Đắk Nông sẽ có những “Tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt”

Ngày 25/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ký ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND triển khai thực hiện “Tuyến đường “điểm” thanh toán không dùng tiền mặt” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Anh-tin-bai

 

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích thúc đẩy triển khai thực hiện chuyển đổi số, thanh toán số, áp dụng nền tảng công nghệ số hình thành xã hội số văn minh trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp, quán ăn, tiệm tạp hóa, ... trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng số để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi, an toàn cho người dân; ồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức thực hiện chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong việc thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số tiến tới thực hiện xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động, sử dụng có hiệu quả nền tảng số, nguồn lực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ thanh toán hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp, quán ăn, tiệm tạp hóa, ... trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, ứng dụng, nhân sự để triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện các giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt.

Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác và được quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo các quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch bảo đảm hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra; đồng thời, là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nội dung của Kế hoạch này./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông

ipv6 ready