image banner
TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ 8 HĐND HUYỆN ĐĂK SONG KHÓA V, NHIỆM KỲ 2021-2026

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Báo cáo công tác Mặt trânh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2024

2. Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

3. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

4. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo năm 2024

5. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

6. Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2024, nhiệmvuj giải pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2024

7. Báo cáo đề xuất điểm chỉnh, bổ sung danhmucj dự án đầu tư mở mới năm 2024 và năm 025 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2024-2025

8. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

9. Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

10. Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II và 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Song

11. Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Qúy II và 6 tháng năm 2024

12. Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư phát triển sử dụng NSNN do huyện quản lý 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2024

13. PHỤ LỤC TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KT-XH CHỦ YẾU NĂM 2024

14. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023

15. Tờ trình về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024 từ nguồn kết dư năm 2023

16. Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung dnah mục dự án đầu tư mở mới năm 224 và năm 2025 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai doạn 2024-2025

17. Tờ trình Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

ipv6 ready