• :
  • :
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Sự kiện “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023”
Sự kiện “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023”
(mt.gov.vn) - Để kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, các nhân có nhu cầu tìm kiếm, đổi mới, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt hiệu quả cao; Trang thông tin điện tử huyện Đắk Song thông báo Quý cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký giới thiệu, trưng bày và trình diễn công nghệ, thiết bị, kết quả ...
Đọc thêm
Khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2023
Khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Song năm 2023
(mt.gov.vn) - Khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.Nhằm phát huy vai trò giám sát, kịp thời nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp các dịch vụ ...
Đọc thêm
công bố, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
công bố, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
(mt.gov.vn) - công bố, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đọc thêm