image banner
KẾ HOẠCH Triển khai Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”trên địa bàn huyện Đắk Song
Số ký hiệu văn bản 102/KH-UBND
Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực 29/03/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”trên địa bàn huyện Đắk Song
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
ipv6 ready