image banner
TIỂU SỬ TÓM TẮT ĐỒNG CHÍ NGÔ ĐỨC TRỌNG - PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐẮK SONG

 

 

Đồng chí Ngô Đức Trọng, sinh ngày 18/7/1969 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Quê quán:  Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình

Hộ khẩu thường trú: Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Tài chính - Kế toán; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

  Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

03/1990 - 08/2000

Làm việc tại các cơ quan: Ban Công nghiệp xây dựng cơ bản, Chi cục thuế huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

09/2000 - 12/2003

Phó chi cục Trưởng Chi cục thuế huyện Ea Súp, Cục thuế tỉnh Đắk Lắk

01/2004 - 03/2005

Phó Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Cục thuế tỉnh Đắk Nông

04/2005 - 12/2008

Trưởng  các phòng: Quản lý doanh nghiệp; Quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế Cục thuế tỉnh Đắk Nông

01/2009 - 07/2016

Chi cục trưởng Chi cục thuế các huyện:  Đắk GLong, Chi cục thuế Thị xã Gia Nghĩa (nay là TP Gia Nghĩa), Chi cục thuế huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông

08/2016 - 12/2016

Trưởng các phòng: Tổng hợp Nghiệp vụ-Dự toán, Cục thuế tỉnh Đắk Nông

12/2016 - 06/2022

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắk Nông

06/2022 - Nay

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 Nhiệm vụ được phân công:

a.    Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của ƯBND huyện thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện quy định tại Điêu 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ, quyên hạn của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện theo quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

b.      Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

-      Chiến lược, quy hoạch chung, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn cùa huyện; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; kế hoạch vốn đầu tư, ngân sách, tài chính; quy hoạch đô thị và nông thồn; quyết định các chủ trương chính sách lớn, quah trọng đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

-      Công tác Nội chính, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác Tư pháp; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc lĩnh vực kinh tế, đối ngoại.

-      Công tác Nội vụ (trừ các nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Chủ tịch); Tổ chức bộ máy và cồng tác cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản lý địa giới hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính.

-      Lĩnh vực thông tin (trừ các nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Chủ tịch); báo chí; chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

-     Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; chủ trì tổ chức tiếp công dân.

c.     Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với Thường trực Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện.

d.     Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, phòng Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Song, Chi cục Thống kê khu vực Đắk Mil - Đắk Song, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất.

đ. Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của pháp luật và thuộc lĩnh vực phụ trách.

ipv6 ready