A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO Về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông

Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song công bố, công khai đến các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn Đức An, các tổ chức, cá nhân được biết về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, bao gồm

1. Hồ sơ công bố, công khai gồm có:

-Quyết định số 160/QĐ-UBND, ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.