Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021–2026

 20/01/2024, 08:44:00 - Lượt xem: 99

Thông tin tài liệu

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021–2026

Giới thiệu:

3. Chương trình Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026

04-TTr - Thông qua phân bổ vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

05-TTr - Về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Song.

12-TTr - Về việc điều chỉnh danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk Song giai đoạn 2021-2025.

13-TTr - Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa V, nhiệm ỳ 2021-2026.

01 BC thẩm tra về việc phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2024.

02 BC thẩm tra bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn huyện Đắk Song.

03 BC thẩm tra điều chỉnh danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Nghị quyết Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nghị quyết điều chỉnh danh mục dự án, công trình đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk Song giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Song.

Nghị quyết Thông qua phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

- Phụ lục DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN, CHỦ ĐẦU TƯ VÀ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025.

Phụ Lục KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025.

Phụ Lục KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024.

Phụ Lục TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025.